Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
 • Vũ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT chuyên môn 5 tuổi
  • Điện thoại:
   0973465737
  • Email:
   vtphuong.c0dmlg@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM 5 tuổi
  • Email:
   huong18021985@gmail.com
 • Bùi Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 3-4
  • Điện thoại:
   0987759658
  • Email:
   hangnga2681986@gmail.com
 • Lưu Văn Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0855467656
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972572626
  • Email:
   nguyenthingamntt1971@gmail.com
 • Nguyễn Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985484485
  • Email:
   ndthuy.c0tllg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988618906
  • Email:
   nguyenthixuyen3168@gmail.com
 • Nguyễn Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985484485
  • Email:
   ndthuy.c0tllg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0988618906
  • Email:
   nguyenthixuyen3168@gmail.com