Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3890302
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Tiên Lục

Lạng Giang, Bắc Giang
3890302
c0tienluclg.bacgiang@moet.edu.vn